Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat
1. Általános rendelkezések

Jelen személyes adatok kezelési szabályzata a „Személyes adatokról” szóló törvény előírásainak megfelelően készült, és meghatározza a személyes adatok kezelésének eljárását, valamint a személyes adatok biztonságát biztosító intézkedéseket (a továbbiakban: Üzemeltető).

 1. Az üzemeltető tevékenysége megvalósításának legfontosabb céljául és feltételéül tűzi ki az egyént és az állampolgárt megillető jogok és szabadságok tiszteletben tartását személyes adatainak kezelése során, beleértve a magánélethez, a személyes és családi titkokhoz való jogok védelmét.
 2. Jelen Üzemeltető személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) minden olyan információra vonatkozik, amelyet az Üzemeltető a well-men.com weboldal látogatóiról kaphat.

2. A Házirendben használt alapfogalmak

 1. Személyes adatok automatizált feldolgozása — személyes adatok feldolgozása számítógépes technológia használatával;
 2. Személyes adatok zárolása — a személyes adatok kezelésének ideiglenes felfüggesztése (kivéve, ha az adatkezelés a személyes adatok tisztázásához szükséges);
 3. Weboldal — grafikus és információs anyagok, valamint számítógépes programok és adatbázisok készlete, amelyek biztosítják elérhetőségüket az interneten a well-men.com hálózati címen;
 4. Személyes adatok információs rendszere — az adatbázisokban található személyes adatok összessége, valamint azok kezelését biztosító információs technológiák és technikai eszközök;
 5. Személyes adatok depersonalizálása — olyan tevékenységek, amelyek eredményeként további információk felhasználása nélkül lehetetlen meghatározni a személyes adatok egy adott Felhasználó vagy a személyes adatok más alanya tulajdonjogát;
 6. Személyes adatok feldolgozása — minden olyan művelet (művelet) vagy műveletek (műveletek) összessége, amelyeket automatizálási eszközökkel vagy anélkül hajtanak végre személyes adatokkal, ideértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, felhalmozást, tárolást, pontosítást (frissítést, módosítást), kinyerést, személyes adatok felhasználása, átadása (terjesztése, biztosítása, hozzáférése), személytelenítése, zárolása, törlése, megsemmisítése;
 7. Üzemeltető — olyan állami szerv, önkormányzati szerv, jogi személy vagy magánszemély, aki önállóan vagy más személlyel közösen szervezi és (vagy) végzi a személyes adatok kezelését, valamint meghatározza a személyes adatok kezelésének célját, a személyes adatok összetételét. kezelni kell, a személyes adatokkal végzett műveleteket (műveleteket);
 8. Személyes adat — a well-men.com webhely egy meghatározott vagy azonosítható Felhasználójához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó bármely információ;
 9. Felhasználó – a well-men.com weboldal bármely látogatója;
 10. Személyes adatok megadása — olyan tevékenységek, amelyek célja a személyes adatok egy bizonyos személy vagy egy bizonyos köre számára történő felfedése;
 11. Személyes adatok terjesztése — minden olyan cselekmény, amelynek célja a személyes adatok határozatlan kör számára történő közlése (személyes adatok továbbítása), vagy korlátlan számú személy személyes adatainak megismerése, ideértve a személyes adatok médiában való nyilvánosságra hozatalát, információban való elhelyezését, ill. távközlési hálózatok vagy személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása bármely más módon;
 12. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása — a személyes adatok külföldi állam területére történő továbbítása külföldi állam hatósága, külföldi magánszemély vagy külföldi jogi személy részére;
 13. A személyes adatok megsemmisítése — minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a személyes adatok helyrehozhatatlanul megsemmisülnek, és a személyes adatok tartalmának további helyreállítása lehetetlenné válik a személyes adatok információs rendszerében, és (vagy) amelynek eredményeként a személyes adatok anyagi hordozói elpusztulnak.

3. Az Üzemeltető a Felhasználó alábbi személyes adatait kezelheti

 1. Teljes név;
 2. Email cím;
 3. Telefonszámok;
 4. A tényleges tartózkodási hely címe és a lakóhelyen és (vagy) a tartózkodási helyen történő regisztráció;
 5. Az oldal ezenkívül anonim adatokat gyűjt és dolgoz fel a látogatókról (beleértve a cookie-kat is) az internetes statisztikai szolgáltatások (Yandex Metrika és Google Analytics és mások) használatával;
 6. A fenti adatokat a továbbiakban a Szabályzat szövegében egyesíti a Személyes adatok általános fogalma.

4. A személyes adatok kezelésének céljai

 1. A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja polgári jogi szerződések megkötése, végrehajtása és megszüntetése; hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára a well-men.com weboldalon található szolgáltatásokhoz, információkhoz és/vagy anyagokhoz; a megrendelés részleteinek pontosítása.
 2. Az Üzemeltető továbbá jogosult értesítést küldeni a Felhasználónak új termékekről és szolgáltatásokról, akciókról és különböző eseményekről. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a tájékoztató üzenetek fogadásáról, ha egy e-mailt küld az Üzemeltetőnek az [email protected] címre, „Leiratkozás az új termékekről és szolgáltatásokról, valamint különleges ajánlatokról” megjegyzéssel.
 3. Az internetes statisztikai szolgáltatások segítségével gyűjtött Felhasználók személyes adatait arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk a Felhasználók webhelyen végzett tevékenységeiről, javítsuk az oldal minőségét és tartalmát.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 1. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak akkor kezeli, ha azokat a Felhasználó a well-men.com weboldalon található speciális űrlapokon önállóan tölti ki és/vagy küldi el. A Felhasználó a megfelelő űrlapok kitöltésével és/vagy személyes adatainak az Üzemeltető részére történő elküldésével hozzájárul a jelen Szabályzathoz.
 2. Az Üzemeltető a Felhasználóról anonimizált adatokat dolgoz fel, ha ez a Felhasználó böngésző beállításaiban engedélyezett (a cookie-k mentése és a JavaScript technológia használata engedélyezett).

6. A személyes adatok gyűjtésére, tárolására, továbbítására és egyéb feldolgozására vonatkozó eljárás

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok biztonságát a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak maradéktalan teljesítéséhez szükséges jogi, szervezési és technikai intézkedések végrehajtása biztosítja.

 1. Az Üzemeltető gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
 2. A Felhasználó személyes adatait soha, semmilyen körülmények között nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a vonatkozó jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos eseteket.
  A Felhasználó a személyes adatokban való pontatlanság észlelése esetén az Üzemeltetőnek az Üzemeltető [email protected] e-mail címére „Személyes adatok frissítése” megjelölésével önállóan frissítheti azokat.
 3. A személyes adatok kezelésének időtartama korlátlan. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Üzemeltető [email protected] e-mail címére „Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása” megjelöléssel küldött e-mailben.

7. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

 1. A személyes adatok határokon átnyúló továbbításának megkezdése előtt az üzemeltető köteles megbizonyosodni arról, hogy az a külföldi állam, amelynek területére a személyes adatok továbbítását el kell végezni, megbízható védelmet nyújt a személyes adatok alanyainak jogai számára.
 2. A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása a fenti követelményeknek nem megfelelő külföldi államok területén csak akkor hajtható végre, ha a személyes adatok alanya írásban hozzájárul személyes adatainak határokon átnyúló továbbításához és/vagy olyan megállapodás végrehajtása, amelyben a személyes adatok alanya részese.

8. Záró rendelkezések

 1. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos érdekeit érintő kérdésekben felvilágosítást kaphat az Üzemeltetőtől az [email protected] e-mail címen.
 2. Ez a dokumentum tükrözi az Üzemeltető személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatában bekövetkezett változásokat. A szabályzat határozatlan ideig érvényes, amíg új verzióra nem cserélik.